top of page

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Vedtægter

Vedtægter for foreningen

”Gardehusarregimentets Historiske Samlings Venner”

 

§1

Foreningen er stiftet den 26. november 1990.

 

§2

Foreningens navn er ”Gardehusarregimentets Historiske Samlings Venner” med hjemsted i Slagelse.

 

§3

Foreningens formål er at virke aktivt for en bevarelse og udbygning af Gardehusarregimentets Historiske Sam-

ling som en kulturhistorisk dokumentation, der beskriver regimenternes liv og virke gennem skiftende tider.

Formålet fremmes ved, at medlemmerne formidler økonomisk og anden støtte til samlingen, dens aktiviteter

og fysiske rammer, samt til indkøb af effekter af historisk og museumsmæssig værdi. Formålet opfyldes i nært

samarbejde med Gardehusarregimentets Historiske Fond.

 

§4

Som medlem af foreningen optages enhver med interesse for bevarelse af Gardehusarregimentets, Sjællandske

Livregiments og Danske Livregiments historie.

 

§5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af april måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel.

 

§6

På generalforsamlingen skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og om fremtidige aktiviteter.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 10.

7. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

§7

Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i

hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdes.

Vedtægter for Gardehusarregimentets Historisk Samlings Venner, senest revideret marts 2010.

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres indkaldt, når mindst 2/3 af medlemmerne eller 3 bestyrelses-

medlemmer skriftligt stiller krav herom.

Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med 3 ugers varsel, med angivelse af mo-

tiveret dagsorden.

 

§9

Alle beslutninger på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Se dog § 12 og § 13.

 

§ 10

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, hvor 2 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer væl-

ges i ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand samt kasserer

og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 11

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen kan meddele prokura til formanden og kassereren i forening, eller til formand og kassereren og 2

bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§ 12

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske når 2/3 af medlemmerne stemmer for det eller de fremsatte for-

slag. Er 2/3 af medlemmerne ikke mødt indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i §8. På

den ekstraordinære generalforsamling kan forslag om vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de fremmødte

stemmer.

 

§13

Foreningen kan kun ophæves ved indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling med dette ene emne på

dagsordenen.

Til beslutningen kræves 2/3 af de fremmødte stemmer.

I tilfælde af ophævelse tilfalder foreningens formue og effekter Gardehusarregimentets Historiske Fond.

 

§14

Ethvert medlemsskab kan ophæves ved skriftlig henvendelse til foreningen med et års varsel til en 1. januar.

 

 

Således vedtaget

Næstved den 26. november 1990

Vedtægterne ændret:

Marts 2001

Marts 2002

Marts 2010 (Rettelserne er vedtaget på den ordinære generalforsamling på Gardehusarkasernen, den 18.3.2010)

Marts 2017 (Rettelserne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling på Gardehusarkasernen, den 5.7.2017)

Vedtægter for Gardehusarregimentets Historisk Samlings Venner, senest revideret marts 2017.

bottom of page